Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Tento reklamačný poriadok účelne upravuje podmienky a postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený na webovej stránke www.soiree.sk.

Záruka

Predávajúci poskytuje záruku na tovar zákonom stanovej lehote 24 mesiacov. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Záruka začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má Kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu.
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale Kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Záručným dokladom sa rozumie faktúra (daňový doklad), ktorý je priložený ku každej objednávke.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • vady vyniknuté nadmerným používaním
 • nesprávnym použitím výrobku
 • nesprávnym skladovaním
 • vady, na ktoré bol predávajúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený,
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • na darčeky

Reklámacia

Reklamovať je možné len tovar plne zakúpený a zaplatený na stránke www.soiree.sk. Povinnosťou Kupujúceho je reklamovaný tovar poslať na nasledujúcu adresu: Jaskyňová 457/2, 949 01 Nitra a dbať na to, aby reklamovaný tovar bol vrátený v riadnom balení, spolu so všetkými priloženými dokladmi. (Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý).

Ku každej objednávka je priložený formulár, ktorý je Kupujúci povinný vyplniť v prípade ak sa jedná o výmenu, reklamáciu, odstúpenie.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok

Základné podmienky reklamácie

Za reklamovanú chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim, alebo iného nesprávneho zásahu.

Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. Vyjadrenie Predávajúceho ohľadom reklamácie bude písomné zaslané na adresu Kupujúceho.

Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. Predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť. V prípade odstrániteľnej chyby má Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:

 • reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode
 • kupujúci má právo na vrátenie peňazí, ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku.

Neodstrániteľné chyby

Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie by viedlo k zmene vlastnosti tovaru.

Pri neodstrániteľnej chybe sa na Kupujúceho vzťahuje právo odstúpenia od zmluy alebo požadovať výmenu tovaru (pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.)  V prípade, že Kupujúci pri neodstraniteľnej chybe neodstúpi od zmluvy, alebo nežiada výmenu tovaru, má právo na zľavu z ceny tovaru, ktorá priamoúmerne zodpovedá neodstraniteľnej chybe.

V prípade uznanej reklamácie zabezpečí Predávajúci odstránenie chyby/vrátenie peňazí/výmenu za iný tovar kupujúcemu. Kupujúci je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie, aj v prípade neuznanej reklamácie. Ak Kupujúci pristúpi k výmene tovaru za nový tovar počas záručnej doby, potom nová záručnú doba začne plynúť od dátumu prevzatia nového (vymeneného )tovaru. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

Postup pri reklamácii

 1. vyplniť reklamačný formulár, ktorý je súčasťou tovaru
 2. tovar zaslať na našu adresu: : Jaskyňová 4757/2, 949 01 Nitra (nie na dobierku a nie na poštu) spolu so všetkými priloženými dokladmi
 3. následne Vás informujeme o evidovaní Vašej reklamácie
 4. o ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Predávajúci má povinnosť vrátiť peniaze za zakúpený tovar spotrebiteľovi do 14dní.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Ku každej objednávke prikladáme formulár pre prípad odstúpenia od zmluvy, reklamáciu, výmenu tovaru.
Ak je nutné je možné použiť vzorový formulár podľa zákona 102/2014 Z.z. príloha č.3:
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..
* Nehodiace sa prečiarknite.