Soiree

Ochrana súkromia

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Vás (ako dotknutých osôb) sú, u prevádzkovateľa CoIS s.r.o., Jaskyňová 457/2, 94901 Nitra, IČO: 47544767 , e-mail: info@soiree.sk, tel.: 0948 145 745 , spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/ (ďalej aj Nariadenie) a v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj Zákon),

1. Informujeme Vás týmto ako dotknuté fyzické osoby – klientov svadobného salónu, že
a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi, ako obchodnému partnerovi, poskytli pri objednávaní dodania tovarov alebo služieb od prevádzkovateľa, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel vykonania dodania Vami objednaných tovarov a služieb,
b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien,
c) príjemcami osobných údajov sú Finančná správa, štátna obchodná inšpekcia a ďalší.

2. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby – fyzické osoby korešpondujúce s prevádzkovateľom, že 
a) osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli pri zasielaní poštovej korešpondencie, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel evidovania došlej a odosielanej pošty,
b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien,
c) príjemcami osobných údajov sú Štátne archívy Ministerstva vnútra SR.

3. Informujeme Vás týmto, ako dotknuté osoby – fyzické osoby vstupujúce do monitorovaných priestorov u prevádzkovateľa, že
a) osobné údaje, ktoré o Vás prevádzkovateľ získava pri kamerovom monitorovaných svojich priestorov, sú u prevádzkovateľa spracúvané pre účel zaisťovania ochrany majetku prevádzkovateľa a zaistenia bezpečnosti osôb v priestoroch prevádzkovateľa,
b) osobné údaje sú u prevádzkovateľa spracúvané na právnom základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa,
c) príjemcami osobných údajov môžu byť orgány činné v trestnom konaní.

Ďalej Vás informujeme, že 
a) osobné údaje nebude prevádzkovateľ prenášať do krajín EÚ ani do tretích krajín,
b) doba uchovávania osobných údajov je daná zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) osobné údaje nie sú u prevádzkovateľa spracúvané automatizovaným individuálnym rozhodovaním ani profilovaním,
d) podľa čl. 15 až 21 Nariadenia (GDPR) a § 21 až 28 Zákona máte: 
– právo prístup k osobným údajom (získaním potvrdenia o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú),
– právo na opravenie Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov,
– právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
– práva na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (ak namietate ich správnosť, ak je spracúvanie protizákonné, ak namietate proti vymazaniu a žiadate len obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale ich potrebujete Vy na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich nárokov,
– právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
– právo získať Vaše osobné údaje, 
– právo preniesť Vaše osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi,
– právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate že spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a tým Ste priamo dotknutý na svojich zákonných právach,
– právo získať od prevádzkovateľ informáciu, ak neboli Vaše osobné údaje získané priamo od Vás, z akého zdroja Vaše osobné údaje pochádzajú (prípadne či sú z verejne prístupných zdrojov), 
– právo aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré by bolo založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vrátane profilovania.
e) ako dotknutá osoba Ste oprávnená uplatniť si svoje práva /uvedené v ods. g)/ žiadosťou doručenou prevádzkovateľov listinnou poštou, e-mailovou poštou, telefonickým kontaktom.

V Nitre, dňa 15. 12. 2022